24 พ.ค. 2561 ประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตมาพุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 24 พ.ค. 2561 เผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 24 พ.ค. 2561 เผยแพร่ขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 24 พ.ค. 2561 ประกาศจ้างที่ปรึกาาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 3
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)


streaming content By iptv