27 มี.ค. 2560 ประกาศประกวดราคา โครงการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 24 มี.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มี.ค. 2560 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างอาคารรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มี.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวลอดลำไม่น้อยกว่า 27ฟุต เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)


Web Design By it solutions