รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 • ปี 2556 ประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ “ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม”
 • ปี 2555 รางวัลสุริยศศิธร ชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2555 ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคม และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน
 • ปี 2554 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “เปิดเผยข้อมูลดีเด่น”
 • ปี 2553 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “การรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น”
 • ปี 2552 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น”
 • ปี 2551 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น”
 • ปี 2550 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น “พัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น”
 • ปี 2549 Thailand Energy Awards 2006
 • ปี 2548 รางวัลพระราชทานพฤกษนคราเหรียญเชิดชูเกียรติระดับหน้าบ้านน่ามองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • ปี 2546 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ “การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ”
 • ปี 2545 องค์กรประสิทธิภาพพลังงาน ด้านน้ำมัน และองค์กรประสิทธิภาพพลังงานด้านไฟฟ้า, รางวัลสถานประกอบการน่ามอง, โล่พระราชทานพฤกษนคราระดับหน้าบ้านน่ามองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • ปี 2542 รางวัลชนะเลิศ “ป่าบก” โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ปี 2537 The Asian Management Awards
 • ปี 2534 บริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทรัฐวิสาหกิจ (ส่งเสริมอุตสาหกรรม)

streaming content By iptv