คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายสมชาย หาญหิรัญ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการ บริษัท พี.ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด


กรรมการ

นายรัตนชัย ผาตินาวิน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อแวนติ แอสเส็ท อลิอันซ์ จำกัด

กรรมการ

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด

กรรมการ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

 

กรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

 

กรรมการ

นายชัยยุทธ คำคุณ

รองอธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการโดยตำแหน่ง)
 

streaming content By iptv