คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร

อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


กรรมการ

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

อดีตเลขาธิการ กพ. 


กรรมการ

พลเอก ปราการ ชลยุทธ

อดีตรองเสนาธิการทหารกรรมการ

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

นายเจน นำชัยศิริ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายธนา พุฒรังษี

อดีตรองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรรมการ

นายสุทธิชัย สังขมณี

อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์

อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง


กรรมการ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 

streaming content By iptv