ผลการดำเนินงานของ กนอ.

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน

กนอ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการ ดำเนินงานของกนอ. พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยผลการดำเนินงานของ กนอ.แบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท คือ

   1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

   2. ผลการดำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงิน

 ผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กนอ. ในปีงบประมาณ 2557 กนอ. มีกำไรสุทธิ 1,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ผลการดำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงิน

  • ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ในปีงบประมาณ 2557 กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมจัดตั้งใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนอ. เพิ่มขึ้น จำนวน 9 แห่ง  ดังนี้

1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) จ.ชลบุรี พื้นที่ 653-3-93 ไร่

2) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) จ.ชลบุรี พื้นที่ 1,472-2-01 ไร่

3) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จ. ระยอง พื้นที่ 1,232-1-20.2 ไร่

4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (แห่งที่ 2) จ.ชลบุรี พื้นที่ 3,160-1-98 ไร่

5) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (แห่งที่ 3) จ.ชลบุรี พื้นที่ 2,202-0-14 ไร่

6) นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จ.ชลบุรี พื้นที่ 690-0-92 ไร่

7) นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี จ.อุดรธานี พื้นที่ 2,219-2-96 ไร่

8) นิคมอุตสาหกรรมเชียงของ จ.เชียงราย พื้นที่ 462-1-62.9 ไร่

9) นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย จ.หนองคาย พื้นที่ 2,960-2-81.6 ไร่

 

  • ผลการดำเนินงานนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

   กนอ. กำหนดเป้าหมายพัฒนา/ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate & Network) ภายในปี 2562 โดยมีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

  1. การทบทวนข้อกำหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน  ในปี 2557 ได้มีการทบทวนข้อกำหนดคุณลักษณะฯ ในระดับ Eco Champion โดยปรับปรุงบางตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อให้สะท้อนต่อบริบทหลักของ 5 มิติ 22 ด้าน มากยิ่งขึ้น
  2. การจัดทำและการดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กนอ. ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหรกรม 11 แห่ง ใน 8 จังหวัดและกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
  3. กนอ. ได้ดำเนินการประเมินผลเพื่อรองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปทั้งสิ้น 9 แห่ง โดย 6 แห่งได้ผ่านการประเมินผลฯไปแล้วเมื่อปี 2556 และ ปี 2557 กนอ. ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
  4. การพัฒนา Eco Center กนอ. ได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่พัฒนาและบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรม (Eco Center) สำหรับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อเป็นศุนย์กลางสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
  5. กนอ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนา Maptaphut Eco Industrial Town กับเมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นิคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  •  ด้านการพัฒนาท่าเรืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเรือนานาชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับเรือที่เข้ามาเทียบท่า โดยมีระบบสื่อสารและควบคุมการจราจรทางน้ำ VTMS (Vessel Traffic Management System)  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อเรือทุกลำที่สัญจรอาณาบริเวณ (Port Limit) และชาวยในการนำเรือเข้า-ออก ร่องน้ำ (Channel)  ภายในบริเวณท่าเรือ พร้อมทั้งการตรวจการณ์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของท่าเรือ (Port Operation) รวมทั้งตรวจการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในท่าเรือ

  • ด้านสร้างความเชื่อมั่นทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment & Safety) 

กนอ.  ได้จัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ." ที่ สำนักงานใหญ่ กนอ. เพื่อให้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เป็นศูนย์กลางบัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสานในการให้ความช่วยเหลือข้อเสนอแนะแก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและนักลงทุน

 


mpls