คณะผู้บริหาร


 รักษาการ ผู้ว่าการ

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นายวิฑูรย์ อยู่ทิมรองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส


รองผู้ว่าการ (สายงานกิจการพิเศษ)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางเยาวนุช จิตตินันทน์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายพรเทพ ภูริพัฒน์

 alt=

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายประทีป เอ่งฉ้วน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายธาดา สุนทรพันธุ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ว่าง

รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางทิวาพร เอี่ยมโพธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวิจิตรา ศุภวิวรรธน์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางชนากานต์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสาวจริยา สุขะปาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสุวลี รักพาณิชสิริ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ 1

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สิบเอก จตุรงค์ เจริญสุขหนอ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต/

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค

นายสุโชติ ศิริยานนท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นางกรกฎ รัศมี

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสาวภัทราภรณ์ สุมันตกุล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

-

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

นายพรเทพ ภูริพัฒน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ)

นายคงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
นายสัญญา ช.เจริญยิ่ง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

นายเริงฤทธิ์ กุศลธรรมบถ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

นายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

นางสาวกรชวัลย์ สังข์ทอง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

-

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด(ระยอง)

นางสาวคัทลียา ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นางบุปผา กวินวศิน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ 3

นางวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน
กลุ่มมาบตาพุด

นายฉกาจ พัฒนศรี


ผู้อำนวยการ
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวนลินี กาญจนามัย