นิคมอุตสาหกรรม

หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน อันประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วย บริการอื่นๆ ที่จำเป็นอีก อาทิ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย สำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น
เผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีและบ้านพักพนักงานฯปีงบประมาณ2560
ประกาศ กนอ.ที่ 56/2559  เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์จำนวน 1 คัน
กิจกรรมบริจาคโลหิต
ดูทั้งหมด