แผนปฏิบัติด้าน CSR 2556-2559

แผนปฏิบัติด้าน CSR 2556-2559

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CSRประจำปี 2558 ภายใต้แผนแม่บทด้าน CSRของ กนอ. ปี 2558 – 2559 เพื่อเป็นทิศทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดย กนอ. ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบในกระบวนการดำเนินงาน ของ กนอ. อันได้แก่ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจน การรับผิดชอบดูแล พัฒนา คุณภาพขีวิตชุมชนโดยรอบนอคมอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน