โครงการ ECO For life 2559

โครงการ ECO For life 2559

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการกระจายการเติบโตของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น/ ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการส่งเสริม ECO Symbiosis ในปี 2557 ขึ้น เพื่อค้นหาโครงการความร่วมมือระหว่างนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในการเพิ่มมูลค่าสิ่งเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม โดยการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ/ ให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ CSR แบบพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) ในนิคมฯต่างๆ จำนวน 10 ครั้ง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556 และทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวด จำนวน 33 ทีม จาก 22 นิคมฯ คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของนิคมฯที่เปิดดำเนินการแล้ว (32 แห่ง)

ในปี 2558 กนอ. ยังคงส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดการประกวดในโครงการ ECO for Life ภายใต้หัวข้อ“ขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน (From Waste to Social Benefit)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าสิ่งเหลือใช้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน และเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานและในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในการสร้างอาชีพชุมชนตามบริบทและความถนัดของท้องถิ่นนั้นๆ ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในรูปแบบพึ่งพาอาศัยระหว่างภาคอุตสาหกรรม สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งในปี 2558 ได้แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประเภทโครงการต่อยอดจากปี 2557 และประเภทโครงการใหม่ในปี 2558  มีทีมที่สนใจส่งโครงการเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 32 ทีม (คิดเป็น 91.42% ของทีมที่สมัครเข้าร่วม 35 ทีม)

ในปี 2559 กนอ. ได้จัดโครงการ ECO for Life ; ต่อยอดสู่ความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านแผนธุรกิจ แผนการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับทีมต่างๆ ซึ่ง กนอ. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการของ 32 ทีม ที่เข้าร่วมประกวดตั้งแต่ปี 2557-2558 เพื่อรวบรวมความต้องการพัฒนา/ต่อยอดในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีการตอบรับมาจำนวน 23 ทีมในปี 2559  และได้แบ่งทีมตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้, เฟอร์นิเจอร์  2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า,เครื่องใช้อุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ดิน อุปกรณ์การเกษตร-ปศุสัตว์ และ 4.กลุ่มผลิตภัณฑ์อิฐ, เครื่องใช้ภายนอกอาคารและกำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนพัฒนา/ต่อยอดต่อไป

โครงการ ECO for Life ; ต่อยอดสู่ความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเชิงนิเวศอย่างเข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน ได้แก่ นิคมฯ โรงงาน และชุมชน ด้วยหลักการความร่วมมือพึ่งพาอาศัย โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบที่มีการพึ่งพาอาศัยกันกับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ กนอ.

โครงการ ECO for Life ; ต่อยอดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2559 ยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของทีมที่เคยเข้าประกวดตั้งแต่ปี 2557-2558 ภายใต้ Theme            “ขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน (From Waste to Social Benefit)” เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสังคมเชิงนิเวศ ในการนำสิ่งเหลือใช้ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลับมาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ของ กนอ. ในการนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม

 กนอ. สามารถนำโครงการดังกล่าวฯ อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม/ ชุมชน ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล และตามบริบทและลักษณะของแต่ละพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมและเป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และยั่งยืน ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน