รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

NEWS

  • การลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์ กนอ. เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า วันที่ ๑๘-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีช่องทาง ดังนี้   ๑.      ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง ๑.๑ โต๊ะลงทะเบียนล่วงหน้า (ในวันและเวลาราชกา...
  • read more »
Views all

C

93163