การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ สศอ. บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ผ่านทาง web mobile และ web application เพื่อให้ผู้บริหหาร อก.และผู้รับบริการทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่ทุกช่วงเวลา โดยข้อมูลสารสนเทศที่นำเผยแพร่ ประกอบด้วย

1. การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web on mobile

1.1 http://indexes.oie.go.th เป็นข้อมูลสรุปภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย สถิติอุตสาหกรรม รวมถึงข่าวสารด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ ซึ่งมีการปรบปรุงให้ทันสมัยเป็นประจำทุกเดือน

1.2 http://iiuapp.azurewebsits.net เป็นข้อมูลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ให้ผู้รับบริการสามารถติดตามเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนล่าสุดทั้งในภาพรวมและแยกตามรายสาขาอุตสาหกรรม รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนล่าสุด และฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

2. การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web application ของ สศอ. ดาวน์โหลด web application ชื่อ OIE ทาง Play Store ในระบบ Android และ App Store ในระบบ iOs ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การแจ้งเตือนกิจกรรมสำคัญของ สศอ. และดัชนีอุตสาหกรรมไทย

 


streaming content By iptv