ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจรติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ 

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเสนอผลงานสื่อป้องกันการทุจริตเข้าร่วมประกวด โดยส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ส่งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ โทรศัพท์ 0 2528 4912 หรือ 08 1300 0200

Download


streaming content By iptv