การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

กนอ. ทบทวนเกณฑ์ประเมินควาเสี่ยงทั้งด้านผลกระทบ (Impact :II) และโอกาสเกิด (Likelihood : L) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการระดมสมอง สัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาวะแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิด ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และพิจารณาจากแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) แผนวิสาหกิจยุทธศาสตร์สู่ปี 2554/2557 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) รวมทั้งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรโดยระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอใรับได้ (Risk Appitite) ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ที่ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยง (Risk cause) เพื่อหามาตรการและแนวทางป้องกันเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กนอ.

แผนบริหารความเสี่ยงของ กนอ. ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการจัดทำแผนแม่บทพัฒนา/ยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดทำคู่มือเกณฑ์การประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้คำแนะนำและติดตามประเมินผลเพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทฯ

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

มีการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหลัก ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาฐานะทางการเงินในปัจจุบันและด้านการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแผนงาน/มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ ได้คำนึงถึงกฎ ระเบียบ/นโยบายภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน

 


streaming content By iptv