การบริหารจัดการสารสนเทศ

การบริหารจัดการสารสนเทศ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ อันเนื่องมาจาก
ปัจจัยสำคัญ คือนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการลดขั้นตอนการทำงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่อง ทำให้ กนอ. จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น กนอ. จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศ ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

กิจกรรมในงาน/แผนงานและโครงการที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบจะต้องมีความสอดคล้อง ประสานกันโดยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางและกลไกในการควบคุมกำกับทบทวนและประเมินผลเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ได้พัฒนาและใช้งานอยู่ ให้สามารถตอบสนองต่อการ นำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุน

2.นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เร่งพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถวางแผน ควบคุมกำกับ ในการจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ของบุคลากร

3.นโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการบริการที่ดี
นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานส่ง เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใน การติดต่อกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4.นโยบายการพัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
สนับสนุนให้มีเครือข่ายที่รองรับการทำงานของระบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
   - สนับสนุนให้มีระบบ และมาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
   - สนับ สนุนให้มีการเลือกใช้ และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายที่มีคุณภาพสูง และมีความเหมาะสม สามารถรองรับระบบงานต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี
   - สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
   - สนับสนุนให้มีเครือข่ายสำรอง

กนอ. ได้นำเอาไอซีทีมาใช้ในการดำเนินภารกิจของ กนอ. ดังนี้

1. การนำไอซีที มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานและการบริการผู้ประกอบการ เพื่อการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงาน โดยมีแผนงานพัฒนา ดังนี้

   1.1 การพัฒนาระบบ EIS (Executive Information System)

   1.2 การพัฒนาระบบรายงานและประมวลผล

   1.3 การพัฒนาระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) กนอ.

   1.4 การพัฒนาระบบงานที่สนับสนุนการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

   1.5 การพัฒนา / จัดหาระบบเพื่อบริหารความเสี่ยง

2. การนำไอซีทีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก กนอ.

   2.1 แผน พัฒนาโครงข่าย สนับสนุน Asian Single Windows ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) และ โครงการพัฒนา Web Portal
   2.2 แผนพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนผ่านระบบไอซีที
   2.3 แผนพัฒนาระบบบริการข้อมูลภายใน กนอ. (ระบบงานที่ให้บริการข้อมูล เช่น เว็บในอินทราเน็ต, Search Engine)

3. การนำไอซีทีมาใช้เพื่อบริหารจัดการด้านธุรกิจ/องค์กร

   3.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ CRM เชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ประกอบการ
   3.2 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้าน Logistics
   3.3 แผนการบำรุงรักษาระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ e-P & P, e-Report ฯลฯ

4. การนำไอซีที มาใช้ในการพัฒนาให้นำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ Knowledge-based Society

   4.1 แผนพัฒนา Knowledge Based System (KBS) ได้แก่ โครงการพัฒนา KM โครงการ e-learning และโครงการ e -library
   4.2 แผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านไอซีที

5. การนำไอซีที มาใช้ในการพัฒนาระบบ GIS กนอ. โดยได้จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

6. การนำไอซีที มาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีของ กนอ. ให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการจัดทำแผนงานดังนี้

   6.1 บำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์ (Server)
   6.2 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายองค์กรใหม่ ปี 51 – 54บำรุงรักษาระบบให้มีเสถียรภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
   6.3 ปรับปรุงระบบ Electronic Mail
   6.4 ปรับปรุงและขยาย ระบบ Internet / Intranet / Extranet
   6.5 จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
   6.6 บำรุงรักษาและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน

กนอ. ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก กนอ. อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

สำหรับการติดต่อสื่อสารภายใน กนอ. จะผ่านระบบ Intranet พนักงานในทุกระดับชั้นรวม ทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้การประสานการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกนั้น กนอ. มีระบบการติดต่อสื่อสาร ที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ โดยผ่านเว็บไซต์ของ กนอ. http://www.ieat.go.th/

นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น กรมศุลกากร กรมการจัดหางาน และการให้บริการขออนุมัติ อนุญาตการประกอบอุตสาหกรรม ผ่านระบบ Online สะดวก รวดเร็วต่อผู้ประกอบการ และเป็นการยกระดับการพัฒนาด้านการบริการของ กนอ. รวมทั้งจัดส่งรายงานการดำเนินงานให้สถาบันต่าง ๆ ตามกฎระเบียบที่ กนอ. ถือปฏิบัติ ตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน

กนอ. มีระบบควบคุมการรับ-ส่ง หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และการประมวลผล โดยมีการแบ่งแยกงานและกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และอำนาจของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ การสื่อสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กนอ. ได้กำหนดชั้นความลับของข้อมูลในระดับต่าง ๆ เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าถึง แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมต่าง ๆ ได้

การเปิดเผยสารสนเทศ

กนอ. ได้เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่มิใช่สารสนเทศทางการ เงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่าง ๆ ไว้ดังนี้

  • การเปิดเผยข้อมูลเงื่อนไข EIA ของนิคมฯ และโรงงาน, ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน และ EIA Monitoring ของนิคมฯ และโรงงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.ieat.go.th/eia
  • จัดทำ Website ของ กนอ. เพื่อแสดงข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งจัดทำ Webboard เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ในใจเข้ามาสอบทาน
  • ด้านการรับเรื่องร้องเรียน กนอ. ติดตามและรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนจากสำนักงานนิคมฯ และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


streaming content By iptv