การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน

กนอ. พัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ และสอคล้องกับหลักเกณฑ์/แนวทางและคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Seperate Evaluation) ซึ่งประกอบด้วย การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment :CSA) และการประเมินการควบคุมอย่างอิสระ (Independent Assessment) โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

ในปีงบประมาณ 2556 กนอ. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

  1. ทบทวนและปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management& Compliance:GRC) รวม 6 คณะ และคำสั่งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk Management & Compliance : GRC) ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
  2. ทบทวนและปรับปรุง นโยบายควบคุมภายใน และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้ (Compliance) ให้มีความเหมาะสม เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน
  3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและบรรยากาศของการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  4. กนอ. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน โดยนำแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด่วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวทาง และคู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal :SEPA) ของ สคร. มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคู่มือการควบคุมภายในของ กนอ. เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

streaming content By iptv