28 มิ.ย. 2559 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59) 28 มิ.ย. 2559 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28มิ.ย.59 - 1ก.ค.59) 28 มิ.ย. 2559 เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 มิ.ย. 2559 เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
More...

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการ Website (http://www.ieat.go.th) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอบถามระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559)

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ