19 ม.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้องศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ย. 2561 ประชาวิจารณ์โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2561) 18 ม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โดยวิธีคัดเลือก 11 ม.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมบ้านพักรับรองและบ้านพักพนักงาน (เปลี่ยนหลังคากระเบื้องเป็นเมทัลชีท บ้านพักรับรอง 106-1 ถึง 10) ของสำนักงานนิคมอุตสาหรรมมาบตราพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)


streaming content By iptv