โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง (EHIA)

การดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ


13 พ.ย. 2561 เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างงานรังวัดที่ดินเพื่อสลักหลังเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการคำนวณเสียภาษีที่ดิน สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 13 พ.ย. 2561 ราคากลางงานจ้างงานรังวัดที่ดินเพื่อสลักหลังเป็นพื้นที่สาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการคำนวณเสียภาษีที่ดิน สำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 13 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุในการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 13 พ.ย. 2561 ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี ๒๕๖๒
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)


<--END POP UP-->