23 พ.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำห 22 พ.ย. 2560 ราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและก่อสร้างระบบประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน นิคมฯสหรัตนนคร 22 พ.ย. 2560 เผยแพร่ขอบเขตของงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและก่อสร้างระบบประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน นิคมฯสหรัตนนคร
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)


streaming content By iptv