เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จำเป็น

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะแรก 5 จังหวัด (6 พื้นที่ชายแดน) ได้แก่ 1. จ.ตาก 2. จ.มุกดาหาร 3. สระแก้ว 4. จ.ตราด 5. จ.สงขลา

ระยะที่ 2 5 จังหวัด ได้แก่ 1. จ.กาญจนบุรี 2. จ.เชียงราย 3. จ.หนองคาย 4. จ.นครพนม 5. จ.สงขลา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขนาด
ตร.กม. ไร่
รวม 5 พื้นที่ 2,932 1,832,480
จ.ตาก 1,419 886,875
จ.มุกดาหาร 578.5 361,542.5
จ.สระแก้ว 332 207,500
จ.ตราด 50.2 31,375
จ.สงขลา 552.3 345,187.5

 

วัตถุประสงค์

สร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน และพัฒนาเมืองชายแดน

กลยุทธ์

    • สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
    • สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
    • สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่องของไทย ในประเทศเพื่อนบ้าน
    • จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โดยการบริหารแรงงานต่างด้าว และอื่นๆที่จำเป็น

 

 

เมนูหลัก

ปฏิทิน (Calendar)

August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5