นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)

ปีที่ก่อตั้ง : 2551

ผู้อำนวยการนิคม : -

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด 

Website : www.asiaindustrialestate.com

ASIA SUVANNABHUMI-1

 

สถานที่ตั้ง

หลักกิโลเมตรที่ 13-14 ถนนสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพร่ง) และบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข สป.73001 (ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี) ตำบลบ้านระกาศ, ตำบลคลองสวน, ตำบลลางพลีน้อย, ตำบลเปร็ง, ตำบลจระเข้น้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 ASIA SUVANNABHUMI-2

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ 3,700 ไร่

- เขตอุตสาหกรรม 2,886 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 457 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

- พื้นที่สีเขียว 207 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

master plan aies xl

 

พื้นที่ว่างในนิคม

 -

 

 

ราคาขาย/เช่า

- 9,000,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 21 กิโลเมตร

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

-

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง

ระบบโทรศัพท์

- TOT

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS)

- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 12,800 ลบ.ม./วัน

ระบบเตาเผาขยะ

-

ระบบถนน

- ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต

- ถนนสายประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30 เมตร ผิวจราจรกว้าง 18 เมตร

- ถนนสายรองประธาน จำนวน 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 26 เมตร ผิวจราจรกว้าง 17 เมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- มีแนวคันป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่โครงการระดับความสูง 3 เมตรจากระดับพื้นดิน

ระบบป้องกันอัคคีภัย

-

สภาพพื้นดิน

- เป็นที่ราบลุ่มและสภาพทั่วไปเป็นดินอ่อน

ระบบรักษาความปลอดภัย

-

สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นๆ

-

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

-

ค่าบำบัดน้ำเสีย

-

ค่าบริการกำจัดขยะ

-

ค่าน้ำประปา

-

ค่าไฟฟ้า

-

ค่าโทรศัพท์

-

 

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

  1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
  2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
  3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
  4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

ปฏิทิน (Calendar)

August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5