logo

สรุปรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ประจำเดือน

1. เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3 เรื่อง

1.1 กำลังดำเนินการ (ยังไม่ครบกำหนด) 2 เรื่อง คิดเป็น 67%
1.2 ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็น 33%
1.3 ดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จ 0 เรื่อง คิดเป็น 0%

2. รายละเอียดเรื่องร้องเรียนจำนวน เรื่องแบ่งได้ดังนี้

2.1 สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 0 เรื่อง คิดเป็น 0%
2.2 บริการ 2 เรื่อง คิดเป็น 67%
2.3 นโยบาย/ภาพรวมการบริหารจัดการ 1 เรื่อง คิดเป็น 33%
2.4 อุบัติเหตุ 0 เรื่อง คิดเป็น 0%