นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ปีที่ก่อตั้ง : 2533

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายประทีป เอ่งฉ้วน

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 3449 0066-9

โทรสาร : 0 3449 0070

E-mail : Samutsakhon.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/samutsakhon

จำนวนผู้ประกอบการ : 116 ราย

สถานที่ตั้ง

39/5 หมู่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 33 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 42 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 54 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,456 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,041 ไร่

- เขตที่พักอาศัย / พาณิชย์ 28 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 387 ไร่

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,400,000 บาท / ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำประปา : การประปาส่วนภูมิภาค

- ผลิตน้ำได้ 25,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- สามารถจ่ายน้ำได้ 45 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แรงดันไฟฟ้าขนาด 115 / 22 กิโลโวลต์

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์ หรือ 60 กิโลโวลต์-แอมแปร์ / ไร่

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- สายตรง 1,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 21,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบถนน

- สายประธาน : 35 เมตร 4 ช่องจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต

- สายรองประธาน : 27 เมตร 2 ช่องจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต

- สายรอง : 22 เมตร 2 ช่องจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- เขื่อนรอบโครงการและอ่างเก็บน้ำฝนจำนวน 6 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 350 เมตร

สภาพพื้นดิน

- เสาเข็มยาว 20 เมตร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,000 บาท / ไร่ / เดือน

- เขตพาณิชยกรรม 1,000 บาท / ไร่ / เดือน

- เขตที่พักอาศัย

- อาคารชุด 100 บาท / ห้อง / เดือน

- อาคารพาณิชย์ 300 บาท / ห้อง / เดือน

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คิดปริมาณน้ำเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ต่อเดือน

- ค่าบริการบำบัดน้ำเสียผันแปรตามปริมาณน้ำใช้และ ค่าความสกปรกของน้ำทิ้งในรูปของ BOD Loading BOD สูงสุดของน้ำทิ้ง<500 มิลลิกรัม / ลิตร

- ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 10.94 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าน้ำประปา

- 0 - 5,000 ลูกบาศก์เมตร 23.80 บาท

- 5,001-10,000 ลูกบาศก์เมตร 25.30 บาท

- 10,001 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป 26.80 บาท

ค่าไฟฟ้า

- คิดตามอัตรามาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

- คิดตามอัตราค่าบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน

- ค่าบริการรายเดือน 100 บาท ในเขตเดียวกันครั้งละ 3 บาท


streaming content By iptv