งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E-monitoring) และระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ