ผวก. บรรยายหัวข้อ "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สามเหลี่ยมแห่งโอกาส" ในงานสัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016