วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สายงานบริหาร จัดให้มีการประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อติดตามงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของบุคลากร แบบ Free Talk