กนอ. จัดให้มีการสัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้