กนอ. โดย กนพ. ร่วมกับ กพบ. จัดให้มีการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ปลูกสมองให้สร้างสรรค์นวัตกรรม"