คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๓๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM) คณะผู้ดำเนินงานรวม ๑๐ กลุ่ม ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์ พิจารณาดำเนินการวางระบบ วางแผน และการบริหารจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้องค์ประกอบของคณะทำงานดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Working Committee : KM) ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ตามไฟล์แนบ