ต้อนรับคณะสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารกรมชลประทานรวมทั้งบรรยายสรุปความสำคัญของทรัพยากรน้ำต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ต้อนรับคณะสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารกรมชลประทานรวมทั้งบรรยายสรุปความสำคัญของทรัพยากรน้ำต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารกรมชลประทานรวมทั้งบรรยายสรุปความสำคัญของทรัพยากรน้ำต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรดูงานแผนพัฒนาลุ่มน้ำสนับสนุนพื้นที่ EEC ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 6 มิถุนายน 2560


streaming content By iptv