“กนอ.”เปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ก.ค.นี้ จุดเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทยสู่อาเซียน รับคลื่นลงทุนEEC

“กนอ.”เปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ก.ค.นี้ จุดเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทยสู่อาเซียน รับคลื่นลงทุนEEC

กนอ. เปิดให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) จังหวัดระยอง โชว์ศักยภาพท่าเทียบเรือ จุดเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทยสู่อาเซียนขนาดใหญ่ สร้างความพร้อมดึงคลื่นลงทุนในพื้นที่ EEC

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษานโยบายต่างๆของรัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำ และมีการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน และนโยบายประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และเน้นการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่การเป็นประเทศการค้าและบริการ และเร่งพัฒนาศักยภาพของท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ EEC และเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนไปยังภูมิภาคของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพราะจะทำให้เกิดการเชื่อมไปยังท่าเรืออุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือฯ มาบตาพุด ท่าเรือฯสัตหีบ และท่าเรือฯแหลมฉบัง ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน ตามนโยบายรัฐ ได้อย่างแท้จริง

ล่าสุด กนอ.ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงคมนาคม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลให้ กนอ.แล้ว เพื่อ กนอ.จะได้ดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการท่าเทียบเรือ MIT สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ขนาดหน้าท่ายาว ประมาณ 1,024 เมตร ความลึกของหน้าท่า 12.0 เมตร สามารถให้บริการรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุดถึง 60,000 DWT (Deadweight Tonnage) มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า โดยรองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ (woodchips) สินค้าประเภท Oversized Cargo และ ในระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์

ปัจจุบันท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นท่าเรือน้ำลึก ที่ดำเนินการตามมาตรฐานสากล มีผู้ประกอบการ จำนวน 12 ราย จำนวนท่าเทียบเรือให้บริการถึง 32 ท่า โดยเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปสาธารณะ โดย บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด (TPT) 2. ท่าเทียบเรือสินค้าเหลวสาธารณะ โดยบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด (TTT) และ 3.ท่าเทียบเรือสินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) โดย กนอ. ซึ่งคาดว่าท่าเทียบเรือ MIT จะเปิดให้บริการ ประมาณ เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจะช่วยรองรับการขนถ่ายสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 7 ล้านตันต่อปี และ ยังช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากความแออัดในการใช้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


streaming content By iptv