กนอ.รับรางวัลชมเชยจากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

กนอ.รับรางวัลชมเชยจากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

18 กันยายน 2560 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม และคณะผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) จัดโดยสำนักงาน ปปช. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์สไตล์ริช คอนเวนชั่น นนทบุรี โดย กนอ.ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชยด้าน"รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency)และ รางวัลชมเชย ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)


streaming content By iptv