ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ระหว่าง ปปช. สคร. และหน่วยงานรัฐวิสากิจ ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมี รผก.ยพ. และ รผก.บร ร่วมงาน 27 กันยายน 2560

 


streaming content By iptv