จิตอาสาพัฒนาชุมชน

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, สำนักงานเขตคันนายาว, สถานีตำรวจนครบาลบางชัน บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และหน่วยงานความมั่นคง เขตคันนายาว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย  เก็ํบผัดตบชวาในคลองเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำเน่าเสีย และเป็นการช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนแก่ชุมชน มี นายวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พ.ต.อ. อดิศักดิ์ ชูพันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางชัน นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และหน่วยงานความมั่นคงเขตคันนายาว เข้าร่วมงาน โดยมี ประธานชุมชนเกาะจวน นายสมาน หวังพิทักษ์ ให้การต้อนรับ

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv