ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรฯ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ