ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ outsource ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ outsource ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 16 คน พนักงาน พขร. จำนวน 7 คน พนักงานธุรการ จำนวน 3 คน และแม่บ้าน จำนวน 6 คน ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิสก์ ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กันยายน 2560 

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ