จ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

กนอ. มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีกำหนดการดังนี้

- เผยแพร่และขอรับเอกสารเชิญชวน ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัสดุ ชั้น M กนอ. สำนักงานใหญ่

- ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัสดุ ชั้น M กนอ. สำนักงานใหญ่

- กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 101 กนอ. สำนักงานใหญ่

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ