ประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการจ้างที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ