ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ