เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เผยแพร่ครั้งที่ 2 ระหว่าง 2-8 ธ.ค.2559)

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2559 ได้ที่
สถานที่ติดต่อ กองพัสดุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๐๕๖๑ ต่อ ๑๑๔๐-๑๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๑๓๑๙
เว็บไซต์ pawika.s@ieat.mail.go.th หรือ www.ieat.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ