เผยแพร่ร่าง TOR โครงการจ้างซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (MIT) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถประชาพิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ได้ที่

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

e-mail : preeda.k@ieat.mail.go.th

              sasiporn.k@ieat.mail.go.th

โทรสาร 02 255 1319

 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ