เผยแพร่ TOR โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและอื่น ๆของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและอื่น ๆ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กนอ. ประจำปี 2560 

โดยวิธีคัดเลือก   ผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โปรดยื่นเอกสารหลักฐานเบื้องต้นภายในวันที่  4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ