ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมจัดเก็บรายได้ PMIS (Port Management and Information System)

โครงการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมจัดเก็บรายได้ PMIS (Port Management and Information System)  กำหนดเผยแพร่ประชาวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน 2560 ได้ที่ email: supat.p@ieat.mail.go.th หรือโทรสาร 0 22551319 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ