ขอบเขตของงานโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร Check Post สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร Check Post สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยกำหนดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดังนี้ หากมีผู้สนใจให้ข้อเสนแนะ สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ที่ กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2253 0561 ต่อ 1213 หรือ โทรสาร 0 2255 1319 ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ