ประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง โครงการจ้างขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

           ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประกวดราคาจ้างขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น

          และ กนอ. มีกำหนดประชาวิจารณ์ขอบเขตของงาน TOR ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 นั้น กนอ. จึงขอเผยแพร่รายละเอียดขอบเขตของงาน TOR และ

          ราคากลาง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้)

 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ