ประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง งานจ้างเหมา outsource

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประชาวิจารณ์ของเขตของงาน TOR งานจ้างเหมา Outsource จำนวน 16 คน ตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 นั้น กนอ. จึงขอเผยแพร่รายละเอียด TOR และราคากลางให้สาธารณชนรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ