เผยแพร่ ร่างข้อกำหนด TOR, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ ร่างข้อกำหนด TOR, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 18-24 ตุลาคม 2560 ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ที่ โทรสาร 0 2255 1319 หรือ email: sasiporn.k@ieat.mail.go.th

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ