โครงการข้างบริการช่วยปฏิบัติงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 6 เดือน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย มีความประสงค์จะประชาวิจารณ์โครงการจ้างบริการช่วยปฏิบัติงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 6 เดือน  ด้วยวิธีการ e-bidding โดยกำหนดให้ประชาวิจารณ์ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 34  พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สนใจประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานดังกล่าว สามารถจัดส่งเอกสารข้อเสนอแนะ ที่เบอร์ โทรสาร 0 2255 1319 หรือ e-mail : preeda.k@ieat.mail.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 1213 หรือเบอร์ 038683-305

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ