ร่างขอบเขตของงาน โครงการติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะให้ข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ สามารถส่งข้อเสนแนะ และประชาวิจารณ์อันเป็นประโยชน์แก่ กนอ. ไดที่ E-Mail : procurement@ieat.mail.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ 0 2253 0561 ต่อ 1213 โทรสาร 0 2255 1319

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ