ร่างขอบเขตของงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการจราจรทางน้ำ (VTMS)

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTMS) โดยเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานให้แก่ผู้สนใจเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจจะให้ข้อเสนอแนะหรือประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว สามารถส่งเอกสารได้ที่ โทรสาร 0 2255 1319 หรือ email: procurement@ieat.mail.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2253 0561 ตค่อ 1213 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ