ร่างขอบเขตของงาน โครงการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ปี 2561

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างขุดลอกและบไรุงรักษาร่องน้ำฯ โดยมีกำหนดนำร่างขอบเขตของงานขึ้นเผยแพร่ทาง website ของ กนอ. และกรมบัญชีกลาง เผยแพร่แก่สาธารณชน ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจให้ข้อเสนอแนะขอได้โปรดดำเนินการจัดทำเอกสารหนังสือ  และส่งมาที่โทรสาร 0 2255 1319 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2253 0561 ระหวา่งวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2561 ในวัน และเวลาราชการ 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ