เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างปรับปรุงห้องศูนย์เฝ้าระวัง EMCC สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์เฝ้าระวังแะควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยกำหนดให้มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ที่สนใจให้ข้อเสนอแนะและประชาวิจารณ์ โดยส่งเอกสารที่ กองพัสดุ ฝ่ายบริหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศทไย โทรสาร 0 2255 1319 โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 12313

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ