ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างเสาหลักนำต้นหน้า

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศทไย มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างเสาหลักนำต้นหน้า ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กนอ. จึงขอเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และสิ่นสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจห้ข้อเสนอแนะ สามารถจัดทำเป็นหนังสือ ถึง ประธานกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ                ส่งโทรสาร 0 2255 1319 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2253 0561 ต่อ 1213

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ