ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือ

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2561 โดยผู้มีความสนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน ดังกล่าว มาที่หมายเลขโทรสาร 0 2255 1319 หรือสอบถามอเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 1213 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ